O&O Defrag Free Edition 14.1.431

O&O Defrag Free Edition 14.1.431

O&O Software GmbH – 17,2MB – Freeware –
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
O&O Defrag Free Edition merges fragments that were created while Windows was saving files. Merging them increases your computer’s performance considerably. On top of that, the “Optimize” defragmentation method consolidates free space on your hard disks so that new fragmentation can be kept to a minimum.

Intelligent zone filing makes it possible to move your files into various physical sectors on a hard disk. As a result, frequently-used files can be saved on the fastest sectors of the hard disk and this improves your computer’s performance even further.

Tổng quan

O&O Defrag Free Edition là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi O&O Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của O&O Defrag Free Edition là 14.1.431, phát hành vào ngày 02/02/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 14.1.431, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

O&O Defrag Free Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 17,2MB.

Người sử dụng của O&O Defrag Free Edition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho O&O Defrag Free Edition!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có O&O Defrag Free Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản